بنیاد روله در روزهای زیر فعالیت‌های ویژه‌ای خواهد داشت